• Cum. Ara 2nd, 2022

Kalem Suresi faziletleri nedir? Kalem Suresini Arapça okunuşu ve Türkçe meali…

Byadmin

Eki 1, 2022

Kuran-ı Kerim’de yer edinen her sure insanlığın doğru yolu bulması ve Tanrı’a (c.c) yönelmesi için indirilmiştir. Kalem Suresi de Alak Suresinden sonrasında indirilen ikinci suredir. Mekke’de nazil olan surede Hz. Muhammed (s.a.s)’in peygamber olduğu ve öteki insanlardan üstün olduğu anlatılmaktadır. Kuran-ı Kerim’in 569. Sayfasında yer edinen Kalem Sure toplamda 52 ayetten oluşmaktadır. 

Hz. Muhammed (s.a.s)’in İslamiyet’i bildiri etmesi üstüne Mekkeli müşrikler, Peygamber Efendimiz hakkında sihirbaz, mecnun benzer biçimde ithamlarda bulununca Kalem Suresinde Peygamber Efendimizin Tanrı tarafınca gönderilmiş elçi olduğu ve dini bildiri etmek suretiyle müşriklere göndermiş olduğu anlatılmaktadır. Müşriklerin gaflette olduklarını ve inanç etmedikleri sürece büyük bir azabın onları beklediğini anlatmaktadır. 

Kalem Suresi 4. Ayet-i Kerimesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s) etik güzelliğini şöyleki anlatmaktadır: ‘Muhakkak ki sen yüce bir terbiye üzeresin’ 

Kalem Suresi Faziletleri Nedir?

Peygamber Efendimiz (s.a.s) ‘Her kim Kalem Suresini okursa, Tanrı, ahlaklarını güzel yapmış olduğu kişilerin sevabını ona verir’ şeklinde buyurmuştur. 

Kalem Suresi okumanın faziletleri:

  • Fenalık ve şerden korunmak için Kalem Suresi okunması tavsiye edilir.

  • Zihin açıklığı vermesi için ilk beş ayeti okunmalıdır.

  • Nazar ve fena bakıştan korunmak için Kalem Suresinin son iki ayeti okunması tavsiye edilir. (51-52. Ayetler)

  • Kıskanç insanoğlunun şerrinden korunmak için son iki ayet olan 51 ve 52. Ayetler 25 kez okunması tavsiye edilir. 

  • Zalimin zulmünden korunmak için okunması tavsiye edilmektedir. 

Kalem Suresi Arapça Okunuşu

1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

2. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin.

3. Ve inne kir leecren ğayre memnunin.

4. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin.

5. Fesetubsıru ve yubsırune.

6. Bieyyikumulmeftunu.

7. İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne.

8. Fela tutı’ılmukezzibiyne

9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

10. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni.

11. Hemmazin meşşain binemiymin.

12. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin.

13. ‘utullin ba’de zalike zeniymen.

14. En kane za malin ve beniyne.

15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

16. Senesimuhu ‘alelhurtumi.

17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18. Ve la yestesnune.

19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

20. Feasbehat kessariymi.

21. Fetenadev musbihıyne.

22. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23. Fentaleku ve hum yetehafetune.

24. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.

25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.

26. Felemma reevha kalu inna ledallune.

27. Bel nahnu mahrumune.

28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30. Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavemune.

31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

32. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

33. Kezalikel’azabu ve le’azabul’ahıreti ekberu lev kanu ya’lemune.

34. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne’ıymi.

35. Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36. Ma lekum keyfe tahkumune.

37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40. Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun.

41. Emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

42. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud’avne ilessucudi fela yestetıy’une.

43. Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud’avne ilessucudi ve lum salimune.

44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya’lemune.

45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46. Em tes’eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

47. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.

48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

49. Levla en tedarekehu nı’metun min rabbihi lenubize bil’arai ve huve mezmumun.

50. Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne.

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52. Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.

Kalem Suresi Türkçe Meali

1,2. Nûn.(Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti yardımıyla, bir deli değilsin.

3. Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır.

4. Sen elbet yüce bir ahlâk üzeresin.

5,6. Hanginizin deli bulunduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

7. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, hidayete erenleri de daha iyi bilir.

8. O hâlde yalanlayanlara boyun eğme.

9. İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.

10,11,12,13,14. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engellemiş olan, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; tüm bunların ötesinde bir de soysuz olan hiç kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

15. Âyetlerimiz kendisine okunduğu vakit, “Öncekilerin masalları!” der.

16. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.

17. Şüphesiz biz, vaktiyle “bahçe sahipleri”ne belâ verdiğimiz benzer biçimde, onlara (Mekkeli inkârcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirlergelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.

18. (Bunu tasarlarken) kural dışı da yapmıyorlardı. (“İnşaallah” demiyorlardı.)

19. Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı.

20. Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü.

21,22. Derken, sabahleyin birbirlerine, “Haydi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin” diye seslendiler.

23,24. Bunun üstüne, “Sakın, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın” diye fısıldaşarak yola koyuldular.

25. (Yoksullara yardım etmeğe) güçleri yettiği hâlde (bu şekilde söyleyerek) erkenden yola çıktılar.

26. Fakat bahçeyi o hâlde gördüklerinde, “Biz ne olursa olsun yolumuzu şaşırmış olmalıyız!” dediler.

27. (Gerçeği anlayınca da), “Hayır, meğer biz yoksun bırakılmışız!” dediler.

28. Onların en akl-ı selim sahibi olanı, “Ben size ‘Rabbinizi tespih etseydiniz ya! dememiş miydim?” dedi.

29. Onlar, “Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz). Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz” dediler.

30. Bunun üstüne birbirlerini kınamaya başladılar.

31. Şöyleki dediler: “Yazıklar olsun bizlere! Hakikaten biz azgın kişilermişiz!”

32. “Umulur ki, Rabbimiz bizlere bunun yerine daha iyisini verir. Şundan dolayı biz artık Rabbimizi arzulayanlarız.”

33. İşte böyledir azap! Ahiret azabı ise elbet daha büyüktür; ah bir bilselerdi!

34. Şüphesiz Tanrı’a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında Naîm cennetleri vardır.

35. Biz müslümanları suçlular benzer biçimde kılar mıyız?

36. Size ne oluyor, iyi mi yargı veriyorsunuz?

37. Yoksa size ilişkin bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mı okuyorsunuz?

38. Onda, “Seçip beğendiğiniz her şey ne olursa olsun sizindir” (diye mi yazılı?)

39. Veya bizlerden, her ne hükmederseniz ne olursa olsun o şekilde olacağına dair Kıyamete kadar sürecek kati sözler mi aldınız?

40. Sor onlara: “Onların hangisi bu (iddianın doğruluğu)na kefildir?”

41. Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını!

42,43. Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir hâlde buna güç yetiremeyecekleri günü (Kıyamet gününü) düşün. Hâlbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar (ve buna yanaşmıyorlar)dı.

44. (Ey Muhammed!) Bu sözü (Kur’an’ı) yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri halde adım adım helâka yaklaştıracağız.

45. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır.

46. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir?

47. Veya gayb (Levh-i Mahfuz) kendi yanlarında da onlar mı (bundan aktarıp) yazıyorlar?

48. Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi (Yûnus) benzer biçimde olma. Hani o, (balığın karnında) kederli bir hâlde Rabbine yakarmıştı.

49. Eğer Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o ne olursa olsun kınanmış bir hâlde tenha bir yere atılacaktı.

50. (Fakat bu şekilde olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı.

51. Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları vakit neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Asla kuşku yok o bir delidir” diyorlar.

52. Oysa Kuran alemler için öğütten başka bir şey değildir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

mersin escort antalya escort bursa escort antalya escort istanbul evden eve nakliyat fethiye escort escort bayan